ปราจีนบุรี

7 อำเภอ
Share on Facebook

วิกฤต
เดือดร้อน
มีผลกระทบ
เตือนภัย
ฟื้นฟู
1.อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2.อำเภอกบินทร์บุรี
3.อำเภอนาดี
4.อำเภอบ้านสร้าง
5.อำเภอประจันตคาม
6.อำเภอศรีมหาโพธิ
7.อำเภอศรีมโหสถ
 

สถานที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญใน จังหวัดปราจีนบุรี

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม จังหวัดปราจีนบุรี คลิกที่นี่
 จังหวัดปราจีนบุรี 

          พื้นที่ประสบภัย 7 อําเภอ ได้แก่ กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ์ เมือง นาดี ประจันตคาม บ้านสร้าง ศรีมโหสถ) 64 ตําบล 541 หมู่บาน้ 4 เทศบาลตําบล 37 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 43,188 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 157,852 ไร่ บ่อปลา 986 ไร่ สัตว์เลี้ยง 77,979 ตัว ถนน 533 สาย สะพาน 15 แห่ง วัด 74 แห่ง โรงเรียน 58 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (อ.บ้านสร้าง 2/อ.ศรีมโหสถ 2/อ.ศรีมหาโพธิ 1/อ.เมือง 1/อ.ประจันตคาม 1 ราย)

          ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอกบินทร์บุรี อําเภอศรีมหาโพธิ แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอประจันตคาม ระดับน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จังหวัดติดตั้งเรือผลักดันน้ํา 17 ลํา ในแม่น้ําปราจีนบุรีเพื่อเร่งระบายน้ํา  

การให้ความช่วยเหลือ

          - สิ่งของพระราชทาน 5,500 ชุด นม 100 ลัง ถุงยังชีพ 52,669 ชุด น้ําดื่ม 17,550 ขวด เรือท้องแบน 64 ลํา เรือเล็ก 1,144 ลํา เครื่องเรือ 30 เครื่อง รถบรรทุกขนาดเล็ก 24 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 14 คัน รถบรรทุกติดปั้นจั่น 3 คัน รถผลิตน้ําดื่ม 2 คัน เจ้าหน้าที่ 704 นาย เวชภัณฑ์ 4,800 ชุด สุขาพับ/ลอยน้ํา 309 ชุด เครื่องผลักดันน้ํา 17 เครื่อง เครื่องสูบน้ํา 5 เครื่อง 
ร่วมแสดงความคิดเห็น รายงานสถานการณ์ จ.ปราจีนบุรี